خدمات

خدمات

فعالیت در زمینه دعاوی مرتبط با شرکت های تجاری، ورشکستگی، دعاوی بانکی و شرایط عمومی پیمان و سرقفلی و حق و کسب پیشه و...